Zawód maklera papierów wartościowych według ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005

 1. Zawód maklera to przede wszystkim wykonywanie funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych firmy inwestycyjnej bądź wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania:
  1. czynności stanowiących działalność maklerską,
  2. związanych z rynkiem finansowym czynności nie stanowiących działalności maklerskiej,
  3. innych czynności związanych z obsługą klientów lub dostępem do rachunków prowadzonych dla klientów
  • w ramach pozostawania tej osoby w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z firmą inwestycyjną.
 2. Przez wykonywanie zawodu maklera rozumie się również:
  1. pozostawanie maklera w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z bankiem powierniczym przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności prowadzenia rachunków papierów wartościowych;
  2. pozostawanie maklera w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, który jest obowiązany do zatrudniania maklerów na podstawie odrębnych przepisów prawa przy wykonywaniu lub nadzorowaniu wykonywania czynności określonych w tych przepisach;
  3. wykonywanie przez maklera czynności, o których mowa w art. 79 ust. 2;
  4. wykonywanie przez maklera czynności, o których mowa w art. 71, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek albo na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze z podmiotem wykonującym te czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Makler, wykonując zawód, jest obowiązany działać zgodnie z przepisami prawa i zasadami uczciwego obrotu oraz mieć na względzie słuszne interesy zleceniodawców.
 4. Tytuły zawodowe „makler papierów wartościowych” podlega ochronie prawnej.
 5. Prawo wykonywania zawodu maklera przysługuje osobom, które są wpisane na listę maklerów, o ile prawo to nie zostało zawieszone zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1.

Kto może zostać Maklerem Papierów Wartościowych

 1. Na listę maklerów może być wpisana osoba fizyczna:
  1. która posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. która korzysta z pełni praw publicznych;
  3. która nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
  4. która złożyła, z zastrzeżeniem art. 129 ust. 2 i 3, egzamin z wynikiem pozytywnym odpowiednio przed komisją egzaminacyjną dla maklerów
 2. W przypadku osoby nieposiadającej polskiego obywatelstwa do stwierdzenia pełni praw publicznych właściwe są przepisy prawa państwa, którego obywatelstwo posiada dana osoba.

Szkolenie przygotowujące do egzaminu na maklera giełdowego

Egzamin maklerski

 1. Egzaminy na maklera jest sprawdzianem teoretycznego przygotowania kandydatów z następujących dziedzin:
  1. prawo cywilne;
  2. prawo gospodarcze;
  3. prawo podatkowe i dewizowe;
  4. prawo papierów wartościowych, instrumenty finansowe oraz obrót takimi instrumentami;
  5. działalność maklerska oraz działalność powiernicza;
  6. system depozytowo-rozliczeniowy w zakresie obrotu instrumentami finansowymi;
  7. rynek finansowy;
  8. tworzenie i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych;
  9. komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw;
  10. zasady rachunkowości;
  11. rynek towarów giełdowych;
  12. matematyka finansowa;
  13. analiza finansowa;
  14. strategie inwestycyjne;
  15. etyka zawodowa.
 2. Ustalony przez komisję egzaminacyjną zakres tematyczny egzaminu lub sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3, w terminie co najmniej 90 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu lub sprawdzianu podawany jest wraz z tym terminem do wiadomości publicznej przez publikację w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego oraz przez zamieszczenie tych informacji na stronie internetowej Komisji.
 3. Egzamin na maklera przeprowadza komisja egzaminacyjna dla maklerów.

prawnik warszawa

stomatolog warszawa

Lista Maklerów Papierów Wartościowych

 1. Wpisu na listę maklerów dokonuje Komisja na wniosek zainteresowanego, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, daty uznania przez Komisję uprawnień do wykonywania zawodu albo dnia zdania z wynikiem pozytywnym sprawdzianu umiejętności.
 2. Wpis na listę maklerów bez konieczności składania egzaminu mogą uzyskać osoby, których kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959).
 3. Osoba wpisana na listę maklerów jest obowiązana do niezwłocznego pisemnego informowania Komisji o:
  1. podjęciu wykonywania zawodu, ze wskazaniem daty jego podjęcia, podstawowego zakresu czynności i miejsca wykonywania zawodu;
  2. każdorazowej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, oraz danych, o których mowa w pkt 1.
 4. Listy maklerów, skreślenie z listy oraz zawieszenie uprawnień do wykonywania zawodu maklera podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
 5. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, zawierający odniesienie do danych, o których mowa w art. 127 ust. 1, a w przypadku danych dotyczących karalności oraz wyniku egzaminu, sprawdzianu umiejętności lub uznania uprawnień do wykonywania zawodu powinien zawierać wymóg dołączenia odpowiednich dokumentów lub ich kopii. Dane wymagane we wniosku powinny zapewniać Komisji możliwość weryfikacji wypełniania przez wnioskodawcę wymogów wskazanych w art. 127 ust. 1.

Skreślenie z listy

 1. Komisja może skreślić maklera z listy albo zawiesić jego uprawnienia do wykonywania zawodu na okres od 3 miesięcy do 2 lat na skutek naruszenia w związku z wykonywaniem zawodu przepisów prawa lub regulaminów i innych przepisów wewnętrznych, do których przestrzegania makler jest zobowiązany w związku z wykonywaniem zawodu.
 2. Komisja wydaje decyzję o skreśleniu z listy albo o zawieszeniu uprawnień do wykonywania zawodu po przeprowadzeniu rozprawy.
 3. W razie konieczności zabezpieczenia interesu publicznego Komisja może, od chwili wszczęcia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, zawiesić uprawnienia maklera do czasu wydania decyzji w sprawie, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Przepisu ust. 2 nie stosuje się.
 4. W przypadku wydania decyzji o zawieszeniu uprawnień maklera do wykonywania zawodu, okres zawieszenia uprawnień, o którym mowa w ust. 3, wlicza się do okresu zawieszenia uprawnień, o którym mowa w ust. 1.
 5. Z zastrzeżeniem ust. 6, osoba skreślona z listy maklerów z przyczyn, o których mowa w ust. 1 lub w art. 131 pkt 3, nie może być ponownie wpisana na listę maklerów ani na listę doradców przed upływem 10 lat od dnia wydania decyzji. W przypadku gdy skreślenie nastąpiło z przyczyny, o której mowa w art. 131 pkt 3, ponowne wpisanie nie może także nastąpić wcześniej, niż nastąpi zatarcie skazania za przestępstwo, którego popełnienie stanowiło podstawę wydania decyzji o skreśleniu z listy maklerów lub z listy doradców.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydając decyzję o skreśleniu z listy maklerów lub doradców, Komisja może skrócić termin, o którym mowa w ust. 5.

Skreślenie z listy maklerów następuje:

 1. na wniosek osoby wpisanej na listę;
 2. w razie całkowitego albo częściowego ubezwłasnowolnienia;
 3. na skutek uznania prawomocnym orzeczeniem za winnego przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa określone w art. 305, 307 lub 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za przestępstwa określone w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych lub za przestępstwa określone w niniejszej ustawie;
 4. na skutek śmierci osoby wpisanej na listę;
 5. w przypadkach, o których mowa w art. 130 ust. 1.